Islam i Sverige

Träffa min frus liberala hustru

Slöjan Slöjan är ett plagg, som ofta, men inte alltid täcker ansiktet 1. På senare tid har termen kommit att användas för att beskriva den huvudduk som bärs av muslimska kvinnor, främst för att de muslimska kvinnornas huvuddukar ofta påminner om nunnors och äldre tiders europeiska slöjor och dok. Användandet av slöja baserat på land. För att förstå den islamiska innebörden av slöjan vänder man sig till Koranen och profetens föredöme sunnah och man tar del av kommentarerna kring dessa och de lärdes förståelse av dem. Verser om slöjan i Koranen I Koranen står det att läsa: Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör. Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan var synligt; låt dem därför fästa slöjan khimār så att den täcker barmen… 2 Det är denna vers, nummer 31 i Koranens e kapitel, som ligger till grund för bärandet av slöjan. Muhammed Knut Bernström diskuterar detta i en fotnot till versen i sin tolkning av Koranen: Substantivet khimār plur. Enligt flertalet klassiska kommentatorer bars denna slöja mer eller mindre som prydnad, löst hängande ned på ryggen och eftersom kvinnodräkten enligt det då rådande modet omfattade ett framtill djupt urringat liv, lämnades bysten delvis bar.

David Eberhard: Att känna sig dum i ett främmande land

Karnevalerna är hyllningar till Gud men medan en fest med spunnet socker, tivoligungor och män och kvinnor som dansar. Vår korrespondent har besökt ett tandem av Egyptens sufiska festivaler. Sufism är en tolerant version av Islam såsom förkastas av IS, Al Qaeda samt bokstavstrogna wahabiter och salafister. De bokstavstrogna kallar sufierna för avgudadyrkare och dom förkastar i synnerhet de sufiska karnevalsliknande religiösa festerna, så kallade moulids, därborta man hyllar muslimska helgon, allt av profeten Mohammed till hans barnbarn samt andra heliga män som blivit helgon för de fattiga.

Navigeringsmeny

Utmaningar inom familjerätten Av professor Göran Lind Den svenska familjerätten kommer i framtiden att ställas inför betydande utmaningar. i äktenskapsrätten aktualiseras frågan om giftorättens samt rent av äktenskapets framtid, inom arvsrätten laglottens vara eller inte vara samt inom barnrätten möter etiska utmaningar inom anledning av nya medicinskt tekniska metoder för barnalstring och hänsynstagandet till barnets bästa. I nordiskt samarbete lade lagberedning fram förslag som ledde fram mot lagen om äktenskaps ingående och splittring, vilken jämte regler om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar upptogs i års giftermålsbalk GB. Inom barnrätten infördes lag om avkomma utom äktenskap och lag om avkomma i äktenskap, regler som sedermera inneha ersatts med års föräldrabalk FBvilken inom sin tur undergått väsentliga förändringar. Fortsättningsvis följde efter förslag av lagberedningen års arvslag, års testamentslag och års författning om boutredning, vilka upptogs i års ärvdabalk ÄB som fortfarande till stora delar utgör gällande rätt. Under framtid delen av talet har utvecklingen präglats av ett fjärmande från en kristen värdegrund till en liberal ideologi tillsammans större frihet för den enskilda individen och neutralitet i förhållande till annorlunda samlevnadsformer och moraluppfattningar. Individens rättigheter inneha ytterligare stärkts genom inkorporerandet i svensk rätt av Europakonventionen om skydd förut de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Samtidigt har det mångkulturella samhället blivit alltmer påtagligt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here