Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Hur mannen möter utländska chat

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 13 5' Är ena maken sinnessjuk och har sjukdo- men under äktenskapet fortfarit tre år, äger andra maken rätt till äktenskapsskillnad, om det ej skäligen kan fordras att han fortsätter äktenskapet. Har sjukdomen varat kortare tid än som sägs i första stycket, må dömas till äkten- skapsskillnad, om synnerliga skäl föreligga. Bestämmelserna i 7— äger ej tillämp- ning, om till följd av äktenskapsförord eller boskillnad ingendera maken har giftorätts- gods. Bidraget kan, om den underhållsskyldiges förmögenhetsförhållan- den och omständigheterna i övrigt föranleder det, bestämmas till visst belopp, som den underhållsskyldige skall en gång för alla utge till den underhållsberättigade. Är bidraget bestämt att utgå på särskilda tider och ingår den berättigade nytt gifte, skall bidrag ej vidare utgå. Utan hinder av vad som genom rättens beslut eller genom avtal blivit bestämt om bidrag till makes underhåll äger rätten på endera makens yrkande förordna på annat sätt därom, när väsentligt ändrade förhållanden påkallar det.

Till Statsrådet och chefen för justitiedepartementet

Mikael Eskilandersson SD Anf. Ska vi hava barnäktenskap i Sverige? När man frågar partiernas representanter i valstugorna svarar all partier självklart nej på den frågan. Detta är definitivt ingen ny fråga. Det är heller inte första gången som jag står här och debatterar barnäktenskap.

Hur mannen möter utländska hawaii

Andra aktörer

Hurdan vanligt är det egentligen med tvångsäktenskap? Vad händer om en ung brud anmäler att hon blivit bortgift? Samt kommer Sverige att införa en författning mot tvångsgifte, som i Norge. Tvångsäktenskap väcker många frågor, men det finns få självklara svar.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here